Zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Inspektor Ochrony Danych (IOD) to osoba fizyczna, której ogólne zadanie polega na wspieraniu administratora danych osobowych w realizowaniu obowiązków, zawiązanych z ochroną  danych osobowych. Jego zadania wynikają z wytycznych  zawartych w treści art. 37 RODO, czyli unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – i zalicza się do nich m.in.:

  • informowanie administratora danych osobowych, a także podmiotu zajmującego się przetwarzaniem danych osobowych, jak również pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe na temat obowiązków, które do nich należą i wynikają z mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak i z innych przepisów unijnych albo państw członkowskich Unii Europejskiej, powiązanych z ochroną danych osobowych, wraz z doradzaniem im w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
  • prowadzenie monitorowania przestrzegania wytycznych RODO, a także innych przepisów unijnych, jak i państw członkowskich Unii Europejskiej na temat ochrony danych osobowych, jak i polityk administratora danych osobowych albo podmiotu przetwarzającego w obszarze ochrony danych osobowych, w tym także z uwagi na podział odpowiedzialności, jak i podejmowanie działań na rzecz zwiększania świadomości dot. ochrony danych osobowych, a także prowadzenie szkoleń personelu, który uczestniczy w operacjach  związanych z przetwarzaniem  danych osobowych oraz realizacją audytów związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych,
  • udzielanie na żądanie, konkretnych zaleceń związanych z oceną konsekwencji dla ochrony danych osobowych, jak i monitorowanie przetwarzania danych osobowych według wytycznych RODO,
  • współdziałanie z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • realizowanie funkcji tzw. punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a w tym z uprzednimi konsultacjami, jak i w konkretnych przypadkach prowadzenie konsultacji w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) może zostać wyznaczony w ramach umowy outsourcingu -> sprawdź zalety (również ekonomiczne) tego rozwiązania w osobnym artykule!