Zgodnie z art. 37 RODO do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) zobowiązane są wszystkie organy i podmioty publiczne oraz Ci Administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe na dużą skalę. Zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD) reguluje art. 39 RODO.

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych daje szansę instytucjom i przedsiębiorcom w klarowny i wygodny sposób wywiązać się z obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dzięki tak przyjętej formy współpracy nie trzeba zatrudniać na kosztowny etat dodatkowej osoby. Administrator nie będzie musiał tym samym powierzać jednemu ze swoich współpracowników nowych obowiązków, wymagających bardzo specjalistycznej i rozległej wiedzy.

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest korzystny również pod względem optymalizacji kosztów w Państwa organizacji.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Codziennie przetwarzamy szereg danych i informacji – często z punktu widzenia organizacji – bardzo ważnych danych (w tym danych osobowych). Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest ważnym ogniwem w Państwa przedsiębiorstwie / instytucji w dziedzinie ochrony danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych (IOD) stoi na straży przestrzegania przepisów o ochronie danych, informuje, ostrzega, doradza oraz szkoli administratora danych i współpracowników.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) przeprowadza również audyty i na bieżąco ocenia zgodność wdrożenia przepisów RODO w organizacji, wskazując ewentualne elementy poprawy. W razie potrzeby jest punktem kontaktowym – zarówno dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także dla osób, których dane przetwarza administrator.

Zalety outsourcingu Inspektora Ochrony Danych (IOD):

 • oszczędność czasu i środków finansowych, których wymagałoby zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika (wynagrodzenie, zus, wyposażenie stanowiska, koszty szkoleń, itp.),
 • wsparcie specjalistyczną i aktualną wiedzą w obszarze ochrony danych osobowych, prawa czy bezpieczeństwa sieci i systemów IT,
 • wykonywanie okresowych szkoleń dla pracowników Administratora w ramach powierzonej funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • szybkie reagowanie na zaistniałe naruszenia/incydenty,
 • w cenie usługi przeprowadzenie kompleksowego audytu przed rozpoczęciem „pracy” wraz z opracowaniem (lub aktualizacją) niezbędnych procedur i polityk z zakresu ochrony danych,
 • optymalizacja kosztów w Państwa organizacji/instytucji,
 • reasumując: poprowadzenie tematu od A do Z.

Kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD):

 • ukończone studia podyplomowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • zdobyty certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy EN ISO/IEC 27001:2017 wydanym przez polską jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
 • doświadczenie praktyczne w administracji publicznej oraz teoretyczne (absolwent Wydziału Prawa i Administracji US),
 • więcej w zakładce „o mnie”.

  Formularz wyceny

  * - pole wymagane