Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w serwisie www.rodo-gryf.pl jest: Bartosz Biegus, prowadzący działalność gospodarczą: „IODO Bartosz Biegus” z siedzibą: ul. Cystersów 2a/3, 74-106 Kołbacz. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@rodo-gryf.pl, telefonicznie: 535 888 873 lub osobiście w jego siedzibie.

IOD

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. 535 888 873, e-mail: biuro@rodo-gryf.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • art. 6, ust. 1, lit. a RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (dotyczy skorzystania z formularza kontaktu). Przetwarzanie będzie trwało do czasu odwołania zgody, lub po upływie 3 m-cy od przesłania wiadomości.
 • art. 6, ust. 1, lit. b RODO – wówczas gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (dotyczy skorzystania z formularza zamówienia). Przetwarzanie będzie trwało do czasu zakończenia negocjacji w sytuacji gdy umowa nie zostanie zawarta, a w sytuacji gdy umowa zostanie zawarta przetwarzanie tych danych będzie niezbędne na czas realizacji Umowy, a po ustaniu Umowy przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami.
 • art. 6, ust. 1, lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w sytuacji dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami), zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • Administrator powierza również przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną zewnętrzną księgowością tj.: Biuro Rachunkowe Małgorzata Kwapis, ul. Santocka 39, 71-071 Szczecin.
 • w przypadku dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami powierzymy dane osobowe wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Podanie danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do jej realizacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).

W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Profilowanie / EOG

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).