Audyt zgodności z KRI – czym jest?

Audyt zgodności z KRI – czyli Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) dotyczy wyłącznie instytucji publicznych.

Wymogiem rozporządzenia KRI jest konieczność wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wymogi, które powinien spełniać SZBI zostały sprecyzowane dosyć klarownie w § 20 tego rozporządzenia. Obowiązkiem określonym w § 20 ust. 2 p. 14 jest przeprowadzenie audytu zgodności KRI co najmniej raz w roku!

Kwalifikacje do przeprowadzenia audytu zgodności z KRI:

 • ukończone studia podyplomowe ABI / IOD,
 • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy EN ISO/IEC 27001:2017 wydanym przez polską jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
 • doświadczenie praktyczne w administracji publicznej oraz teoretyczne (absolwent Wydziału Prawa i Administracji US),
 • więcej w zakładce „o mnie”.

Audyt zgodności z KRI – sprawdź przepisy!

 1. Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań:
  • zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia.
  • utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację.
  • przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy.
  • podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
  • bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt 4.
  • zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
   1. zagrożenia bezpieczeństwa informacji.
   2. skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna.
   3. stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.
  • zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez:
   1. monitorowanie dostępu do informacji,
   2. czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
   3. zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji;
  • ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;
  • zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie;
  • zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji.
  • ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych.
  • zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
   1. dbałości o aktualizację oprogramowania,
   2. minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii.
   3. ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
   4. stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
   5. zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych.
   6. redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
   7. niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
   8. kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa.
  • bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących.
  • zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.
 3. Wymagania określone w ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą, w tym:
  • PN-ISO/IEC 27002 – w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń.
  • PN-ISO/IEC 27005 – w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.
  • PN-ISO/IEC 24762 – w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania.
 4. Niezależnie od zapewnienia działań, o których mowa w ust. 2, w przypadkach uzasadnionych analizą ryzyka w systemach teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne należy ustanowić dodatkowe zabezpieczenia.

  Uzyskaj bezpłatną wycenę w ciągu 48h!

  * - pole wymagane