Analiza ryzyka – określone działania skierowane na obniżenie negatywnego wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich działań służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu ryzyka (zdefiniowanego w ISO 31000 jako efekt niepewności celów). Pozwala na identyfikację, ocenę i monitorowanie poziomu ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy, najczęściej przy wykorzystywaniu odchylenia standardowego i współczynnika zmienności. Analiza ryzyka jest jednym z podstawowych elementów procesu zarządzania ryzykiem.

Analiza ryzyka jest narzędziem wykorzystywanym m.in. do:

  • przygotowania polityki bezpieczeństwa i systemów zarządzania bezpieczeństwem,
  • zarządzania projektem,
  • zarządzania przedsiębiorstwem,
  • różnego rodzaju analiz biznesowych.

    Formularz wyceny

    * - pole wymagane