7 zasad przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie RODO jest oparte na siedmiu elementarnych zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które w praktyce stanowią punkt wyjścia do tworzonych przepisów szczególnych.  Są one następujące:

  • zasada rzetelności oraz zgodności z prawem oraz przejrzystości,
  • zasada ograniczenia celu,
  • zasada prawidłowości,
  • zasada minimalizacji danych,
  • zasada ograniczenia oraz przechowywania,
  • zasada integralności oraz poufności,
  • zasada rozliczalności.