Prawo do bycia zapomnianym – RODO

Prawo do bycia zapomnianym – RODO

Prawo do bycia zapomnianym to właśnie prawo do usunięcia danych ❌

Przepis ten mówi nam, kiedy możemy żądać usunięcia naszych danych osobowych.

✨ Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

✨ Cofamy zgodę, na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

✨ Wnosimy sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,

✨ Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

✨ Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

✨Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

#BezpieczeństwoOnline #OchronaDanych #CyberBezpieczeństwo #WspólnieDlaBezpieczeństwa